EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Mõisted

Teadmised (Knowledge)
1. Olulisim osa tõdedest, informatsioonist ja printsiipidest, mis on omandatud inimkonna poolt.
2. Tõlgendatud informatsioon, mida saab kasutada.

Protsess (Process)
1. Inimtegevused, mida kasutatakse toodete ja süsteemide loomiseks, leiutamiseks, kontrollimiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks.
2. Süstemaatiline tegevuste järjestamine, mille käigus kombineeritakse väljundi tootmiseks ressursse.

Süsteem (System)
Grupp üksteist vastastikku mõjutavaid, vastastikku seotud või vastastikku sõltuvaid detaile või osi, mis mingi eesmärgi täitmiseks funktsioneerivad ühtse tervikuna.

Toode (Product)
Reaalne inimese poolt toodetud tehisese, mis on toodetud kavatsetult inimeste või masinate töö käigus või läbi bioloogiliste või keemiliste protsesside.

Artefakt (Artifakt)
Inimese poolt valmistatud objekt (tehistoode/ese).

Tehnoloogia (Technology)
1. Inimeste uuendused (innovatsioonid) tegevustes, mis hõlmavad teadmiste ja protsesside loomist, töötamaks välja süsteeme, mis lahendavad probleeme ja suurendavad inimeste võimekust.
2. Keskkonna uuendamine, muutmine ja täiustamine, et rahuldada inimeste teadvustatud soove ja vajadusi.

Tehnoloogiline kirjaoskus (Technological literacy)
Suutlikkus aru saada, juhtida, hinnata ja kasutada tehnoloogiat.

Tehnoloogiakasvatus (Technology education)
Kooli õppeaine, võimaldades arendada õpilaste tehnoloogilist kirjaoskust.

Tehnoloogiline kompetentsus (Technological competency)
Inimeste vajadus, et olla edukas tehnilises elus.

Disain (Design)
Iteratiivse (korduva tegevuse) otsustusprotsessi tulemusena loodud plaan, mille järgi ressursid muudetakse toodeteks või süsteemideks, mis rahuldavad inimeste vajadusi ja soove või lahendavad probleeme.

Probleemi lahendamine (Problem solving)
Protsess, mis koosneb probleemi arusaamisest, vastava plaani väljatöötamisest, plaani täideviimisest ning plaani hindamisest eesmärgiga lahendada probleem või täita mingit soovi või vajadust. 

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks